ValokuvausValokuvauksen opinnoissa keskitytään esineiden kuvaukseen, ja pääosassa on kuvien stailaus. Kurssin alussa käydään läpi kuvausjärjestelyn kulku, joka on kirjattu alle. 

Kuvausjärjestelyn kulku


Asiakas ja kohderyhmä

Kuvausjärjestelyt alkavat asiakkaan hankinnalla, toimeksiannon sopimisella sekä asiakkaan toimialaan ja kohderyhmään tutustumisella. 

Kuvaussuunitelma

Kuvaussiunnitelman tekeminen alkaa prosessin vaiheistamisella ja aikataulutuksella. Ideoinnin tueksi tehdään tiedonhankintaa, jonka jälkeen ideat luonnostellaan auki. Tämän jälkeen suunnitelmien pohjalta suunnitellaan kuvauslokaatio, kuvan rekvisiitat ja valaistus. 

Esivalmistelut ja kuvaaminen

Kuvauslokaation, kuten studion, valmistelu (esim. maalaus, stailaus, siivous ja järjestely) on ensimmäisiä tämän vaiheen tehtäviä. Tämän jälkeen tulee hallita kameratekniikka, valmistella kamera kuvasta varten (jalusta, valaistus ym.). Kuvaamisen lomassa tulee myös tarkastella otettuja kuvia mahdollisten virheiden tai outouksien huomaamiseksi, jotta kuvaustilannetta ei tarvitse järjestää uudelleen. Kuvaustilanteessa saatetaan joutua tekemään muutoksia kuvaussuunitelmaan, jos lopullisessa kuvassa kaikki elementit eivät toimikaan oletetulla tavalla. Siksi kuvien tarkastelu kesken kuvauksen voi vähentää tarvetta järjestää uutta kuvaustilaisuutta, kun lennossa pystytään tekemään muutoksia toimimattomiine elementteihin kuvassa. 

Kuvankäsittely ja optimointi

Kuvien ottamisen jälkeen on vuorossa kuvien valinta kuvankäsittelyä varten. Kuvat käsitellään kuvankäsittelyohjelmalla ja optimoidaan halutulle julkaisualustalle sopiviksi. Lopuksi kuvat tallennetaan ja arkistoidaan. 

Tärkeitä käsitteitä


Valokuvaukseen liittyy muutamia tärkeitä käsitteitä, jotka nousivat esille heti ensimetreillä valokuvauksesta puhuttaessa. 

Julkaisualusta

Kuvan julkaisualausta vaikuttaa kuvan suunnitteluun merkittävästi. Julkaisualustalla on vaikutusta kuvan kuvasuhteeseen, ja tämän kautta myös sommitteluun. Julkaisualusta antaa kuvaajalle ja kuvan suunnittelijalle vinkkiä siitä, montako sekuntia kuvan katsoja näkee kuvan. Tekeekö kuva vaikutuksen katsojaansa 1 sekunnin aikana?

Kuvasuhde

Kuvasuhde määrittää monia asioita valokuvauksessa. Ennen kuvausta tulisi tietää, mikä on kuvan julkaisualusta ja sen myötä minkälainen valmiin kuvan kuvasuhde. Eri julkaisualustat suosivat erilaisia kuvasuhteita. Kuvasuhde on tärkeä tietää ennen kuvausta, sillä se määrittää kuvan suunnan (vaaka vai pysty). Pystykuvasta on lähes mahdotonta tehdä hyvää vaakakuvaa esimerkiksi verkkosivun banneriksi. Jokaista kuvasuhdetta varten tulee rakentaa oma kuva, jotta kuvat toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. 

Semiotiikka

Semiotiikalla tarkoitaan merkkioppia. Kuvien yhteydessä semiotiikka tutkii kuvan eri merkityksiä. Kuvaa suunnitellessa tulisi ottaa huomioon, millaisia mielikuvia ja merkityksiä eri elementit, kuten värit ja esineet kuvassa herättävät. Jotkin värit tai elementit voivat herättää kuvan katsojassa ei toivottuja tunteita tai reaktioita. 

Kaksiportainen katseen logiikka

Kuvaa suunniteltaessa olisi hyvä pysähtyä miettimään, mihin kuvan katsojan katse halutaan ohjata. Kaksiportaisessa katseen logiikassa kuvaan luodaan eri tasoja, joissa katse kulkee. Esimerkiksi kuva huoneesta voidaan kuvata huoneen ulkopuolelta niin, että huone näkyy oviaukosta. Tällöin katojan katse ohjataan avoimen oviaukon kautta huoneeseen, jota katsojan halutaan katsovan. Tämä luo mielenkiintoa kuvaan. 
Ihmiset tapaavat olla kiinnostuneita siitä, mihin kuvissa ja maalauksissa olevat henkilöt katsovat. Katsojan katse kulkee ensin kuvaan ja huomaa tässä olevan henkilön. Tämän jälkeen katsoja kiinnostuu siitä, mitä kuvassa oleva henkilö katsoo. Tämän avulla katsojan katsetta voidaan ohjailla kuvassa, ja tämä tulisikin kuvaa rakennettaessa ottaa tarkasti huomioon. 

Stailaus ja tuotekuvaus

Kuvan stailauksella pyritään kertomaan kuvan tarina sommittelun ja rekvisiitan avulla.  Stailaus luo kuvaan halutun, kohderyhmää puhuttelevan fiiliksen. 

Stailauksessa on tärkeä ottaa huomioon myös yrityksen tai tuotteen tunnistettavuus. Kuvaa suunnitellessa tulee pohtia mistä tekijöistä yritys tunnistetaan ja miten kuva linkitetään tunnistettavasti yritykseen. Olisi myös tärkeää pohtia, miten erotutaan kuvavirrasta ja muista yrityksistä. 

Sommittelu

Kuvan sommittelussa kannattaa ottaa huomioon erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kuvan tehokkuuteen ja fiilikseen. 

Linjaukset, eli horisontaali-, vertikaali-, ja diagonaalilinjat kuvassa luovat vakautta ja rytmiä kuvaan. Diagonaalilinjoja suunnuteltaessa tulee muistaa, että diagonaaliin liittyy aina liikettä. Kaikkien linjausten tulee olla eksakteja, vähän vinot linjat luovat häiritsevän vaikutelman kuvaan. 

Kuvakulma tarkoittaa kameran sijaintia ja suuntaa kuvaamishetkellä. Kuvakulman valinnalla on tarkoitus tuoda kuvattavan kohteen parhaat puolet esiin.

Tehosteväri on ympäristöään voimakkaampi väri, joka kiinnittää katsojan huomion kuvassa. Tehostevärin avulla katsojan katsetta voidaan ohjailla kulkemaan kuvassa halutulla tavalla. 

Kolmanneksen sääntö jakaa kuvan vaaka- ja pystysuunnassa kolmeen osaann. Kaikkien linjojen leikkauspisteissä on kohta, johon ihmisen katse helposti kiinnittyy kuvassa ensimmäisenä. Tärkeät objektit on hyvä sijoittaa joihinkin näistä pisteistä. Vastaavasti voidaan kuvassa käyttää hyödyksi koko kolmanneksen linjaa, joka ohjaa ihmisen mielenkiinnon haluttuun kohtaan kuvassa. 

Kontrasti, eli vastakohtaisuudet luovat mielenkiintoa kuvaan. Kontrasteilla voi lisätä tarinan huomioarvoa, ja korostaa kuvattavien tuotteiden ominaisuuksia. Kontrastipareja ovat esim kylmä-kuuma, matta-kiiltävä, kova-pehmeä. Kontrasteja voidaan ajatella olevan myös materiaalien välillä, kuten puu-metalli, kuviollinen-yksivärinen.

Lukumäärä, ja eritoten parittomuus luo kuviin mielenkiintoa. Parittomuuteen liittyy dynamiikkaa, jota parillisiin lukuihin ei liity. 

Pinta-alan hallinta on kuvien onnistumisen kannalta olennaista. Pieni on tehokasta, ja pienelle alalle ryhmittely nostaa tuotteita tehokkaasti esiin.

Symmetria luo kuviin tasapainoa, tyyneyttä ja levollisuutta.

Ryhmät luovat intensiteettiä kuviin. Esineitä voi ryhmitellä koon, värin tai vaikka käyttötarkoituksen mukaan. Ryhmien sommittelu esimerkiksi diagonaaliin luo rytmiä kuviin.  Asioita voi sommitella tasaisesti, lähekkäin tai tiiviisti. Nämä asettelut luovat rytmiä kuviin.

Suunta on kuvissa katsojan kannalta tärkeä. Suuntaa kaikki etiketit kameraa kohti, ja mieti mihin suuntaan pumppupullojen pumppupäät katsovat. Myös esimerkiksi valaisimien suuntaamisella voi ohjailla katsojan katsetta. 

Rekvisiitta


Rekvisiitta tukee kuvan tarinaa, eikä se vie liiaksi huomiota kuvattavalta kohteelta. Rekvisiitan tehtävä on kertoa kuvan arvomaailmasta. Jokaisella kuvausrekvisiitalla on merkityksensä kuvassa, mitään elementtejä ei siis tule valita kuvaan kevein perustein.

Lokaatio on kuvan fiiliksen kannalta olennaisen tärkeä. Kuvausympäristön taustamateriaalit (seinät, lattia, katto) merkitsevät kuvan katsojille eri asioita, ja on tärkeä pitää huoli että kuvan kohderyhmä ymmärtää halutun viestin. Kuvauslokaatiota valitessa tulisi myös miettiä luoko tausta rauhaa, levollisuutta, levottomuutta tai tunnelmaa. Lokaation tulisi myös olla sellainen, joka tukee kuvan sommittelua ja mahdollistaa halutunlaisen lopputuloksen. 

Pukeutuminen kuvissa on olennaisessa osassa kuvan tarinaa. Erilaiset vaatteet, materiaalit ja värit kertovat erilaista tarinaa, ja oman tarinankerronnan kannalta on olenanista valita oikeat materiaalit ja värit. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Työharjoittelu: Näyttö

Myymäläharjoittelun näyttö on kaksiosainen, ja siihen kuuluu sekä esillepanon että kampanjan tekeminen. Näyttötöiksi valitsin joulukuun vaih...